Privacy Beleid

Expedition-Bliss verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring. Voor meer informatie, vragen of opmerkingen over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met Expedition-Bliss op davy@expedition-bliss.be

Verwerkingsdoeleinden

Expedition-Bliss verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (inclusief klantenadministratie, het volgen van bestellingen/leveringen, facturatie, solvabiliteitscontrole, profilering en het versturen van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Rechtsgrondslag (grondslagen) voor de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. [(a) toestemming,] [(b) (vereist voor de uitvoering van een overeenkomst),] [(c) (vereist om te voldoen aan een wettelijke verplichting)], [(f) (vereist voor de bescherming van ons gerechtvaardigd belang in ondernemerschap)] van de Algemene verordening gegevensbescherming.
[Voor zover de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), hebben klanten altijd het recht hun toestemming in te trekken].

Bewaartermijn

Persoonsgegevens die voor het klantenbeheer worden verwerkt, worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om aan wettelijke voorschriften (o.a. op het gebied van boekhouding) te voldoen.

Recht op inzage, verbetering, verwijdering, beperking, verzet en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage in zijn persoonsgegevens en kan deze (laten) corrigeren indien deze onjuist of onvolledig zijn, laten verwijderen, de verwerking ervan beperken en bezwaar maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op grond van artikel 6.1 sub e of f, met inbegrip van profilering op grond van deze bepalingen.
Voorts heeft de klant het recht een kopie (in een gestructureerde, gestandaardiseerde en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te verkrijgen en deze persoonsgegevens aan een andere onderneming te laten verstrekken.
Om voornoemde rechten uit te oefenen, wordt de klant verzocht om:
– de instellingen van zijn klantenrekening aan te passen; en/of
– een e-mail te sturen naar het volgende adres: davy@expedition-bliss.be

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op marketing.

Klachten

De klant heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Pressestraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).