Algemene Voorwaarden

 

Deze website is eigendom van Expedition-Bliss.

Adres van de maatschappelijke zetel:

Expedition-Bliss

Davy De Bremaeker

Deurnestraat 43

3583 Paal-Beringen, België

KBO nummer :  0773.596.477

Website: https://www.expedition-bliss.be

E-mail : davy@expedition-bliss.be

 

Door de toegang tot en het gebruik van de website https://www.expedition-bliss.be verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, afbeeldingen, data, productnamen, bedrijfsnamen, teksten en beelden zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en behoren toe aan Expedition-Bliss of aan derden met overeenkomstige rechten.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op deze website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan een persoonlijke of specifieke situatie en kan niet worden beschouwd als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker. Expedition-Bliss streeft ernaar dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt is. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Expedition-Bliss de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Expedition-Bliss kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze website. In geval van fouten in de op deze website gepubliceerde informatie kunt u contact opnemen met de beheerder van de website. De inhoud van de website (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving worden gewijzigd, verbeterd of aangevuld.

Expedition-Bliss geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Expedition-Bliss kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze of van een andere website, inzonderheid schade aan programma’s of andere gegevens op het computersysteem, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, bedrijfsstoringen, hard- of software, als gevolg van links of hyperlinks. Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Links naar deze websites of pagina’s impliceren op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Expedition-Bliss verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor schade door de inhoud of de kenmerken ervan of door het gebruik ervan.

Informatieverstrekking

   1. Klant zal Expedition-Bliss tijdig voorzien van alle informatie met betrekking tot de uitvoering van deze Overeenkomst.
   2. De Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van alle informatie, ook indien deze door een derde is verstrekt; Expedition-Bliss zal alle informatie vertrouwelijk behandelen.
   3. De Klant is verantwoordelijk voor het melden van wijzigingen.
   4. De Klant is verplicht Expedition-Bliss te vrijwaren voor alle schade die voortvloeit uit het niet naleven van deze clausule.
   5. Indien de Klant de gevraagde gegevens niet of niet tijdig verstrekt en dit de uitvoering van de opdracht vertraagt, is de Klant aansprakelijk voor de hierdoor veroorzaakte extra kosten.
   6. Klant is verplicht om de gezondheidsverklaring en de persoonlijke aansprakelijkheidsverklaring naar waarheid in te vullen. Wij, als Expedition-Bliss, hebben steeds het recht om een persoon te weigeren, zowel voor de workshop als voor de expeditie, omwille van medische redenen of omwille van twijfel hieromtrent. Blijkt dat de Klant niet kan deelnemen omwille van medische redenen, ontvangt de Klant zijn reeds betaalde bedrag terug. Indien de Klant om medische redenen niet kan deelnemen aan het ijsbad, maar wel aan de rest van de workshop/expeditie, is er geen restitutie vereist vanuit Expedition-Bliss richting de klant toe. Dit zal echter op voorhand met de Klant besproken worden.

  Uitvoering van het contract

  1. Expedition-Bliss verplicht zich naar beste weten en kunnen de opdracht uit te voeren. Expedition-Bliss is niet aansprakelijk indien de Klant niet het gewenste resultaat behaalt. De Klant erkent dat de resultaten niet onmiddellijk zichtbaar zijn en dat de resultaten mede afhankelijk zijn van de inspanningen van de Klant.

  2. Expedition-Bliss heeft het recht om bij de uitvoering van haar taken derden in te schakelen.

  Overmacht

  1. In geval van overmacht hebben de partijen het recht de uitvoering van het contract op te schorten of uit te stellen. Van overmacht is met name sprake wanneer de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk of anderszins wordt verhinderd door omstandigheden waarop de partijen redelijkerwijs geen invloed kunnen uitoefenen, zoals ziekte, ongeval, brand, pandemie of overheidsoptreden.

  2.Indien deze omstandigheden (overmacht zoals beschreven in punt1) zich voordoen, of andere omstandigheden de tijdelijke voortzetting van de overeenkomst verhinderen, wordt de uitvoering van de verplichting opgeschort totdat de partij in staat is haar verplichtingen na te komen. In dergelijke omstandigheden zoeken de partijen gezamenlijk naar een oplossing. Indien een dergelijke situatie zonder passende oplossing voortduurt, hebben de partijen het recht de overeenkomst zonder enige verplichting of recht op schadevergoeding schriftelijk op te zeggen of de verplichtingen en prestaties uit hoofde van de overeenkomst met ingang van een eerdere datum te annuleren (nietig te verklaren). De tot dan toe gemaakte kosten en arbeidsuren zijn onmiddellijk opeisbaar.

  3. In geval van een B2B-contract zijn partijen verplicht de werkzaamheden te verplaatsen en blijft de betalingsverplichting van kracht.

  Aansprakelijkheid schade of verlies

  1. Expedition-Bliss is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit dit contract, behalve in geval van opzet of grove nalatigheid.

  2. Expedition-Bliss geeft geen garanties en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor complicaties van de Klant die ontstaan tijdens of na de uitvoering van dit contract.

  3. Expedition-Bliss is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het vertrouwen op door de Klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

  4. De Klant is uiteindelijk verantwoordelijk voor de controle van de kwaliteit van het uitgevoerde werk.

  5. De Klant is ten allen tijde verantwoordelijk voor de toepassing of uitvoering van alle tijdens de contractperiode verworven kennis of handelingen.

  6. Expedition-Bliss is niet verantwoordelijk voor handelingen of vertragingen van derden.

  7. Klant vrijwaart Expedition-Bliss tegen aanspraken van derden die voortvloeien uit door Expedition-Bliss geleverde diensten en content.

  Offerte

  Indien in het aanbod geen termijn voor aanvaarding is genoemd, vervalt het aanbod na 10 kalenderdagen. Expedition-Bliss is niet gebonden aan een door haar gedaan aanbod indien de klant redelijkerwijs had moeten begrijpen dat het aanbod of een onderdeel daarvan kennelijke fouten of omissies bevat.

  Een offerte geldt niet automatisch voor vervolgopdrachten.

  Intellectuele eigendom

  1. De intellectuele eigendomsrechten op door Expedition-Bliss aan haar klanten verstrekte materialen en adviezen blijven eigendom van Expedition-Bliss. Ongeoorloofde reproductie, openbaarmaking of verstrekking aan derden van de verstrekte materialen en documenten is uitdrukkelijk verboden.

  2. Handelingen in strijd met de bepalingen van dit artikel vormen een inbreuk op het auteursrecht.

  3. In geval van schending van het auteursrecht ontvangt Expedition-Bliss tenminste driemaal de normale licentievergoeding voor dit gebruik en heeft zij geen recht op vergoeding van enige andere geleden schade.

  4. Video- en/of geluidsopnamen zijn niet toegestaan tijdens groepslessen (expedities en workshops), tenzij anders overeengekomen.

  5. Expedition-Bliss zal de klant vooraf informeren of er tijdens de uitvoering van de overeenkomst beelden of video’s worden gemaakt voor promotionele doeleinden, zodat de klant bezwaar kan maken als hij of zij geen deel wil uitmaken van het promotiemateriaal. Indien de klant het beeld of de video in sociale media wil gebruiken, moet de naam van de maker van het beeld of de video worden verstrekt.

  Vertrouwelijke info

  Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van het contract of overeenkomst hebben verkregen.

  Klachten

  1. In geval van een klacht over de factuur en/of de offerte dient de klant binnen 14 kalenderdagen na indiening van de klacht Expedition-Bliss schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte te stellen.

  2. Expedition-Bliss moet in de gelegenheid worden gesteld het gebrek te herstellen.

  3. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

  Geschillenregeling

  1. Deze algemene voorwaarden worden beheerst door het Belgische recht.

  2. Partijen zullen niet naar de rechter stappen tenzij zij reeds alles in het werk hebben gesteld om het geschil in onderling overleg op te lossen.

  3. Alle geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van Expedition-Bliss is gevestigd, tenzij de wet anders bepaalt

  4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Expedition-Bliss en belanghebbende derden 12 maanden.

  EXPEDITIES : aanvullende bepalingen

  Informatieverstrekking

  1. De Klant is verplicht Expedition-Bliss tijdig alle voor de uitvoering van de overeenkomst relevante informatie te verstrekken. Dit omvat informatie over allergieën, dieetwensen, gezondheidstoestand en medicijnen.

  2. De Klant is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van door derden verstrekte informatie. Expedition-Bliss behandelt alle informatie als vertrouwelijk.

  3. De Klant is verplicht Expedition-Bliss te vrijwaren voor alle schade die voortvloeit uit het niet naleven van de bepalingen van dit artikel.

  Deelname expeditie

  1. Er kan een minimum aantal deelnemers vereist zijn om de expeditie of een groepsonderdeel van het programma toe te wijzen. Indien het minimum aantal deelnemers niet wordt bereikt, wordt de expeditie of het programma geannuleerd en worden eventueel reeds betaalde gelden terugbetaald.

  3. Beide partijen zijn verplicht hun verplichtingen na te komen, het materiaal op tijd aan te leveren, de lessen bij te wonen en een veilige omgeving te creëren.

  4. Indien de klant herhaaldelijk niet voldoet aan de gestelde eisen voor deelname, behoudt Expedition-Bliss zich het recht voor de klant uit te sluiten van het programma. Een dergelijke uitsluiting heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen.

  5. Aanbiedingen en activiteiten die in het programma zijn opgenomen kunnen afwijken van het aangekondigde programma indien Expedition-Bliss dit nodig acht. Expedition-Bliss kan deze uitbreiden, beperken of aanpassen. Expedition-Bliss behoudt zich het recht voor het programma op elk moment te wijzigen.

  6. Klanten die hun deelname aan het programma willen annuleren kunnen dit alleen per e-mail doen. Dit kan via davy@expedition-bliss.be.

  7. Het contract heeft een overeengekomen looptijd, omdat Expedition-Bliss ernaar streeft dat de klant het maximale uit het programma haalt en optimale resultaten behaalt. De klant is verplicht het volledige opgegeven bedrag te betalen, ook als de klant slechts voor een deel aan de expeditie mee doet of het contract vroegtijdig wil beëindigen, tenzij de partijen onderling besluiten dat voortzetting van het contract ongewenst is.

  8. Video- en/of geluidsopnamen tijdens workshops zijn niet toegestaan, tenzij anders overeengekomen.

  9. De duur van de expeditie kan afhankelijk zijn van de omstandigheden en wordt gespecificeerd bij de boeking.

  10. De foto’s op de website zijn gemaakt door derden en zijn alleen bedoeld om een indruk te geven. De lokale accommodatie kan enigszins afwijken van de foto’s.

  Tarieven en betalingen

  1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

  2. De opgegeven prijzen zijn inclusief BTW en exclusief lucht- of ander vervoer naar de accommodatie.

  Transport bij de excursies is inbegrepen in de prijs.

  3. Voor eenpersoonsbezetting kunnen extra kosten in rekening worden gebracht. Indien van toepassing, moet dit op voorhand meegedeeld worden aan de Klant.

  4. Expedition Bliss behoudt zich het recht om de prijs tot 20 dagen voor vertrek met 5% te verhogen indien een verhoging van de door Expedition Bliss gemaakte kosten dit rechtvaardigt; bij een verhoging van meer dan 5% heeft de klant het recht de reis kosteloos te annuleren.

  5. Na inschrijving stuurt Expedition-Bliss een factuur voor het volledige bedrag of een voorschot. Dit bedrag dient binnen 7 kalenderdagen na inschrijving betaald te worden, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, de werkzaamheden eerder aanvangen of op de factuur een andere betalingstermijn is vermeld. Het resterende bedrag dient uiterlijk vier weken voor aanvang van de expeditie betaald te zijn. Indien de boeking minder dan vier weken voor aanvang van de expeditie plaatsvindt, is het volledige bedrag onmiddellijk verschuldigd.

  6. Indien de klant niet op tijd betaald heeft, wordt hem een herinneringsbrief gestuurd waarin hij 5 kalenderdagen de tijd krijgt om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Indien binnen deze termijn niet is betaald, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd en zal Expedition-Bliss het reeds betaalde bedrag verrekenen met het bedrag dat voortvloeit uit de annuleringsvoorwaarden.

  7. Expedition-Bliss is gerechtigd andere betalingsvoorwaarden te hanteren indien de omstandigheden dit vereisen.

  8. In geval van verzuim van de Klant komen alle redelijke buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van de Klant.

  9. In geval van liquidatie, faillissement, executoriale beslaglegging of surseance van betaling van de Klant worden de vorderingen van Expedition-Bliss onmiddellijk opeisbaar en eindigt de reeds verleende licentie onmiddellijk.

  Wijziging en annuleren van de expeditie

  1. Bij annulering binnen 72u na aankoop wordt het ticket voor de expeditie terugbetaald, mits dit 30 dagen voor aanvang van het evenement is.

  In geval van annulering na 72u na aankoop wordt geen terugbetaling gegeven.

  In geval van annulering na 72u na aankoop, kan de Klant kiezen voor deelname aan een volgend evenement tegen een afhandelingsvergoeding die wordt bepaald aan de hand van de omstandigheden en de verblijfssituatie. Dit in samenspraak met Expedition-Bliss.

   

  2. De Klant heeft het recht de reisovereenkomst zonder opgave van redenen te annuleren binnen 24 uur na het sluiten van de reisovereenkomst, met uitzondering van 30 dagen voor aanvang.

  3. Op annuleringen kunnen verschillende voorwaarden van toepassing zijn, bijv. verzekeringsmaatschappijen of luchtvaartmaatschappijen; Expedition-Bliss is alleen verantwoordelijk voor de organtisatie van de expeditie en eventuele bijhorende kosten

  Expedition-Bliss raadt ten zeerste aan om een annuleringsverzekering af te sluiten en aankoop van vliegtickets en dergelijke, pas na officiële bevestiging van de expeditie aan te schaffen. Expedition-Bliss is niet verantwoordelijk voor vroegtijdige aankoop van tickets of het ontbreken van een annulatieverzekering.

  4. Deelname aan een expeditie kan alleen in onderling overleg worden overgedragen, waarbij de door Expedition-Bliss vastgestelde administratiekosten verschuldigd kunnen zijn.

  5. De inhoud van het aanbod tijdens de expeditie wordt bepaald door Expedition-Bliss. Het gepubliceerde programma is echter indicatief en houdt een inspanningsverplichting in. Het programma kan worden aangepast afhankelijk van relevante feitelijke omstandigheden, waaronder terrein, weersomstandigheden en andere factoren.Expedition-Bliss is niet verantwoordelijk voor noodzakelijke wijzigingen in het programma, maar zal zich inspannen om de kwaliteit van de expeditie zoveel mogelijk te handhaven. Wijzigingen in het programma vormen geen reden tot kosteloze annulering.

  6. De expeditie kan worden geannuleerd indien na bevestiging van de inschrijving het in de offerte vermelde minimum aantal deelnemers niet is bereikt. Bij voldoende deelnemers ontvangt u een bevestigingsmail.

  7. Indien de expeditie door Expedition-Bliss wordt geannuleerd, heeft de klant recht op terugbetaling van het reeds door Expedition-Bliss betaalde bedrag, maar heeft hij geen recht op schadevergoeding of andere compensatie, tenzij wettelijke verplichtingen anders bepalen.

  Deelname activiteiten

  1. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om vluchten, verzekeringen (en de annulering daarvan) en andere reisdocumenten te boeken. Expedition-Bliss raadt ten zeerste aan om een reisverzekering af te sluiten. Eventuele schade aan bagage, verlies van bagage, kosten voor hulpverlening, andere onverwachte kosten evenals extra kosten die je moet maken als gevolg van bijvoorbeeld ziekte, een ongeval of overlijden, kunnen niet ten laste gelegd worden van Expedition-Bliss.

  2. Deelname aan expeditie en/of activiteiten is op eigen risico. Expedition-Bliss en de andere bij het contract betrokken partijen zullen uw veiligheid zoveel mogelijk waarborgen. De klant is echter verantwoordelijk voor zijn/haar eigen handelen. In het geval van excursies is de klant verantwoordelijk voor het nemen van voorzorgsmaatregelen om letsel en ongevallen te voorkomen.

  3. De Klant is verplicht de aanwijzingen en instructies van de instructeurs en begeleiders van Expeditie-Bliss en andere betrokkenen te allen tijde op te volgen, in verband met zijn eigen veiligheid en om mogelijke risico’s tot een minimum te beperken.

  4. De Klant wordt geacht zich tijdens de expeditie en activiteiten behoorlijk te gedragen. Onacceptabel gedrag kan leiden tot beëindiging van de expeditie zonder restitutie.

  5. Deelname aan het programma is geheel vrijwillig. Het staat de klant vrij het programma niet te volgen. In dat geval heeft de klant echter geen recht op restitutie of alternatieve activiteiten of evenementen.

  6. De Klant is ten allen tijde verplicht zich te houden aan de voorschriften van de desbetreffende accommodatie.

  7. Video- en/of geluidsopnamen zijn alleen toegestaan met voorafgaande toestemming van Expeditie-Bliss.

  8. Het gebruik van alcohol en/of drugs is tijdens de expeditie niet toegestaan.

  Aansprakelijkheid schade of verlies

  1. Expedition-Bliss is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit dit contract, behalve voor schade veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid. Uw deelname aan een expeditie of excursie is op eigen risico.

  2. Expedition-Bliss is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het vertrouwen op onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door of namens de klant.

  3. Expedition-Bliss is niet aansprakelijk indien de klant instructies niet opvolgt.

  4. Expedition-Bliss is niet verantwoordelijk voor diefstal, verlies of beschadiging van persoonlijke eigendommen tijdens de expeditie.

  5. Expedition-Bliss is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door toedoen van andere klanten.

  6. Expedition-Bliss is niet aansprakelijk indien de organisatie van de expeditie door overmacht niet mogelijk is.

  7. Expedition-Bliss is niet aansprakelijk voor schade die gedekt wordt door een verzekering, waaronder een reisverzekering.

  8. De Klant is verantwoordelijk voor de juistheid van reisdocumenten en papierwerk. Indien bij vertrek of tijdens de reis blijkt dat de klant niet over de benodigde uitrusting beschikt en niet verder kan deelnemen, heeft de klant geen recht op restitutie van de reis.

  9. De Klant is ten allen tijde verantwoordelijk voor de toepassing of uitvoering van de tijdens de reis opgedane kennis of activiteiten.

  10. Indien Expedition-Bliss enige aansprakelijkheid op zich neemt, zal de aansprakelijkheid in ieder geval beperkt of uitgesloten zijn voor zover toegestaan door internationale verdragen en/of regelgeving met betrekking tot reisdiensten, en het bedrag van deze aansprakelijkheid zal niet hoger zijn dan de kosten van de reis.

  WORKSHOPS : aanvullende bepalingen

  Algemeen

  1. Er kan een minimum aantal deelnemers vereist zijn om de workshop of een groepsonderdeel van de workshop toe te wijzen. Indien het minimum aantal deelnemers niet wordt bereikt, wordt de workshop geannuleerd en wordt het reeds betaalde geld terugbetaald.

  2. Beide partijen zijn verplicht hun verplichtingen na te komen, het materiaal op tijd aan te leveren, de lessen bij te wonen en een veilige omgeving te creëren.

  3. Indien de klant herhaaldelijk niet voldoet aan de gestelde eisen voor deelname, behoudt Expedition-Bliss zich het recht voor de klant uit te sluiten van het programma. Een dergelijke uitsluiting heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen.

  4. Aanbiedingen en activiteiten die in het programma zijn opgenomen kunnen afwijken van het aangekondigde programma indien Expedition-Bliss dit nodig acht. Expedition-Bliss kan deze uitbreiden, beperken of aanpassen. Expedition-Bliss behoudt zich het recht voor het programma op elk moment te wijzigen.

  5. Klanten die hun deelname aan het programma willen annuleren, kunnen dit alleen per e-mail doen. En dit via davy@expedition-bliss.be Aangezien Expedition-Bliss ernaar streeft dat de klant het maximale voordeel uit het programma haalt, is het contract voor een overeengekomen periode. De klant verbindt zich ertoe het volledige opgegeven bedrag te betalen, zelfs indien de klant het contract tijdens het programma wil opzeggen, tenzij de partijen wederzijds beslissen dat voortzetting van het contract ongewenst is. Indien de cliënt een individueel contract sluit, worden de kosten van een geannuleerde sessie naar rato vergoed.

  6. Indien de Klant een individuele sessie niet kan bijwonen, kan de sessie minimaal 24 uur van tevoren kosteloos worden verzet.

  7. Groepssessies kunnen niet worden verzet of overgedragen, tenzij anders overeengekomen.

  8. Video- en audio-opnamen tijdens workshops zijn niet toegestaan, tenzij anders overeengekomen.

  9. Het gebruik van alcohol of drugs tijdens de workshop is verboden.

  10. De bepalingen van het vorige artikel van deze voorwaarden zijn ook van toepassing op groepssessies.

  Wijziging en annuleren Wim Hof Methode workshops

  1. In geval van annulering gelden de volgende annuleringskosten.

  – Tot 1 maand voor aanvang: 100% restitutie.

  – Tot 2 weken voor aanvang: 50% restitutie.

  – Tot 1 week voor aanvang: geen restitutie.

  Een eventueel voorschot/aanbetaling wordt niet terugbetaald

   

  2. Overdragen naar andere datum: deelname kan alleen in overleg met Expedition-Bliss worden overgedragen naar een andere datum of ander persoon.

  Rekening houdend met de beschikbaarheid van de accommodatie op de nieuwe datum, en eventueel mits betaling van de door Expedition-Bliss vastgestelde administratiekosten.

   

  3. De inhoud van het aanbod tijdens de workshop wordt bepaald door Expedition-Bliss. Het gepubliceerde programma is echter indicatief en houdt een inspanningsverplichting in. Het programma kan worden aangepast afhankelijk van relevante praktische omstandigheden, waaronder terrein, weersomstandigheden en andere factoren. Expedition-Bliss is niet verantwoordelijk voor noodzakelijke wijzigingen in het programma, maar zal zich inspannen om de kwaliteit van de workshops zoveel mogelijk te handhaven. Wijzigingen in het programma vormen geen reden tot kosteloze annulering.

   

  4. Zodra de inschrijving is bevestigd, kan de workshop worden geannuleerd indien het in de offerte vermelde minimum aantal deelnemers niet is bereikt.

   

  5. Indien Expedition-Bliss een workshop annuleert, heeft de klant recht op terugbetaling van het reeds aan Expedition-Bliss betaalde bedrag, maar kan hij geen aanspraak maken op schadevergoeding of enige andere compensatie, tenzij Expedition-Bliss daartoe wettelijk verplicht is.